Lucrarea Duhului Sfânt

Duhul Sfânt este a treia persoană din sfânta treime, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, de aceeași substantă cu Tatăl și cu Fiul, persoană atotștiutoare, atotprezentă, atotputernică și infinită.

Din toate darurile date de Dumnezeu omenirii, nu există nici unul mai mare decât prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are multe funcții, roluți și activități.

În lume – Duhul Sfânt face o lucrare pretutindeni în lume în inimile tuturor oamenilor. Domnul Isus ne spunea: ”Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” (Ioan 16:8) Astfel toată lumea are conștiința că Dumnezeu există, chiar dacă nu vor să recunoască acest lucru. Duhul aplică adevărurile lui Dumnezeu în inimile oamenilor pentru a-i convinge prin argumente concrete și suficiente că sunt păcătoși. Dacă oamenii răspund la convingerea lui, Duhul îi aduce la mântuire.

În credincioși – Odată mântuiți, noi aparținem lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt își stabilește reședința în inimile noastre pentru totdeauna (Rom.8,9), ne pecetluiește cu confirmare, certificând și asigurându-ne arvuna pentru statutul nostru veșnic de copii ai Săi. ”Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;” (Ioan 14:16) În limba greacă cuvântul ”mângâietor” (paracleto) înseamnă ”cel care este chemat alături de”. Acest lucru ne arată pe cineva care încurajează, îndeamnă. Domnul Isus a dat Duhul Sfânt ca o compensație pentru absența Lui, pentru a împlini funcțiile pe care El le-ar fi avut dacă ar fi rămas cu noi. Duhul Sfânt ne dă puterea să înțelegem și să interpretăm Cuvântul lui Dumnezeu ”Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare”. (Ioan 16:13). El dezvăluie minții noastre întregul sfat al lui Dumnezeu referitor la închinare, doctrină și viața creștină. El este Conducătorul suprem, care merge înaintea noastră, eliminând toate obstacolele mentale, sufletești și volitive, făcându-ne să înțelegem toate lucrurile spirituale. Partea esențială a adevărului pe care El îl descoperă, este că Domnul Isus este Cel care a spus că este. ”Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine”. (Ioan 15:26) Duhul ne convinge de dumnezeirea lui Hristos și de întruparea Lui, de faptul că El este Mesia, de suferința, moartea, învierea și înălțarea Lui la dreapta lui Dumnezeu și de roul Său de judecător al tuturor.

În Biserică – Un alt rol al Duhului Sfânt este acela de dătător de daruri. 1Corinteni 12 descrie darurile spirituale date credincioșilor ca să poată funcționa ca trupul lui Hristos pe pământ. Toate aceste daruri mari și mici sunt date de Duhul Sfânt, pentru a fi ambasadorii Lui în lume, demonstrând harul Său și glorificându-L pe El. De asemenea Duhul Sfânt înfrumusețează viața noastră prin roada Sa, înnobilează caracterul nostru prin: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. (Galateni 5,22-23) Acestea nu sunt roada trupului nostru, care este incapabil de a produce astfel de roade, ci ele sunt produse de prezența Duhului în viețile noastre.

Duhul Sfânt este Dumnezeu care a venit să locuiască în noi, să nu ne părăsească niciodată, să ne întărească până la sfârșit, să fie cu noi chiar atunci când avem nevoie mai mult de cineva. Toate făgăduințele lui Dumnezeu din cuvânt sunt împlinite de Duhul Sfânt prin prezența lui binecuvântată în noi.

Să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt și lucrarea Lui în viețile noastre!

Florin Stoica

– un material adaptat și prelucrat după http://gotquestions.com/